2019
custodia.org

800 שנים מהעלייה לרגל של השלום של פרנסיס הקדוש בארץ הקודש

שנת 2019 הינה שנה משמעותית בייחוד עבורנו, משום שעברו בדיוק 800 שנים למסע העלייה לרגל של פרנסיס הקדוש כעולה רגל וכנותן עדות של שלום בארץ הקודש, כשנשאר כאן עד 1220, לפני שחזר לאיטליה.

בשעה שמסע הצלב החמישי היה בשלב רתיחה, ונראה כי השפה האפשרית היחידה היתה שפת הכח, פרנסיס מאסיזי חצה את קו האש של המלחמה וניצח את ההיגיון של התנגשות של ציוויליזציות שהתרחשה. בכל הפשטות הוא הלך בצעדיה של ההשראה האלוהית  שהובילה אותו להאמין במפגש את אחווה עם כל יציר בריאה.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it