2019
custodia.org

העלייה השמיימה: “האל הכל יכול עשה גדולות עבורי”

ה-15 באוגוסט הינו יום מסורתי וחשוב בכנסייה הקתולית ובארץ הקודש: הטקסיות של העלייה השמיימה של מרים הבתולה המבורכת לשמיים.

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it