2011
custodia.org

התפילה המקומית לשלום ולחופש דת

בראשון בינואר, כבכל שנה, קהל גדול נאסף בפטריארכיה הלטינית של ירושלים על מנת להתחיל את השנה החדשה בתפילה. הפטריארך הלטיני פואד טוואל ערך את סעודת האדון האפיפיורית לכבודה של מרים מלכת השלום, מוקף במספר בישופים ובייחוד בנציגי הכנסיות המזרחיות-הקתוליות, נציגי הקוסטודיה של ארץ הקודש ובראשי מנזרים ובאבות ממונים ובכ-30 כהני דת. כאשר רוב הקהילות הדתיות בארץ נכחו, בדרשתו הפטריארך בירך במיוחד את אלו שבעבורם היה זה חג המולד הראשון בשירות ארץ הקודש, דבר שהזכיר את האירוע הטרגי של הנזירות הפרנציסקאניות של הלב הטהור של מרים [שנהרגו בתאונת הדרכים בערב חג המולד]. בדברו (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it