2010
custodia.org

‎פרק אזורי ראשון של האזור אודות שאול הקדוש

ב-אלפו (סוריה) התקיים בין התאריכים 23 לנובמבר ועד ה-25 לנובמבר “הפרק האזורי” הראשון של אזור שאול הקדוש. האירוע החל ברגע של חסד והודיה ושל השתתפות אינטנסיבית אשר כלל את כל אנשי הדת האזוריים העוסקים בנושא של הרהור כבד ראש על חייהם ועל היעדים של האזור, ואשר השאלות התייחסו לשינויים חברתיים, לציפיות ותקווה של הקוסטדיה כולה בארצות כמו לבנון, סוריה וירדן. ‎עוד בטרם הפרק האזורי הקריאה לשירות הכנסייה בעבור השר האזורי החדש ישנה חשיבות לעובדה שישנו גוף שלטוני חדש. יחד עם הפרק שנסתיים ואורגן ע”י הגוף השלטוני החדש בשיתוף עם היועץ האזורי כלל את ההרכב הבא: ‎ האח (…)

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it