2010
custodia.org

‎מאות נכחו בלוויה של האב לינו סיניאלי

‎”האב לינו נפטר בפתאומיות, בקרבנו, מיד לאחר שהגיע ממנזר ההצלפה על מנת להקשיב לנאום החניכה של השנה האקדמאית החדשה. כעת הוא היה מרצה בדימוס, אולם הוא היה מורה גדול יותר מאשר היה כשלימד והוא לא הפסיק ללמד עם הדוגמא האישית של חייו, אפילו לפי ההיקף והעומק של שקדנותו. הוא נפטר במרכז העיר, לאחר שעלה לשם בפעם האחרונה, לדרך שהוא הכיר בה כל אבן ואבן, כל צעד, כל התרשמות. הוא הכיר את אנשי של עיר זו, ללא הבחנה ביניהם: הוא תמיד נתקבל בברכה על ידי בעלי חנויות וע”י אנשים פשוטים, הוא הוערך ע”י אנשי דת מכל זרם ותנועה וע”י כהני דת מכל הכנסיות הנוצריות. עבור כולם, האב לינו היה (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggicustodia.it