2010
custodia.org

התקדמות של הפרויקט עבור נוצרים עניים בירושלים

צפיפות יתר, מחסור בדירות והגירה של משפחות נוצריות: אלו הן הבעיות שבבסיס המיזם “ירושלים, אבני זיכרון”, יוזמה מוצלחת במיוחד שהינה יוזמה של הארגון לטובת ארץ הקודש במטרה לשפץ כ-500 בתים שיושכרו בחינם למשפחות נוצריות עניות בעיר העתיקה. “הבתים הינם בתים ישנים, לעיתים מתחת לפני הקרקע, ואשר מציבים סדרות של בעיות: רטיבות עקב דליפות וחלחול, חיווט, צמרת וצנרת גז שהינם מסוכנים ויש להוסיפם לגגות מאזבסט” מסביר אנריקו טאפי, מהנדס ומתנדב העובד במיזם זה ; הוא הציג את המיזם הזה כיוזמה ביום השלישי של המתנדבים של ארץ הקודש, שנערך ברומא. העבודות, שבעבר בוצעו ע”י חברות מקומיות, (…)


42. חדשות אחרונות

» custodia.org
© 2011 Terra Sancta blog   |   privacy policy
custodia.org    proterrasancta.org    cmc-terrasanta.com    terrasanta.net    edizioniterrasanta.it    pellegrinaggi.custodia.org